DynEd มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ให้คุณครู ด้วยโปรแกรมสอนภาษามาตรฐาน CEFR พร้อม Certificate รับรองความสามารถจาก สหรัฐอเมริกา