วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ร่วมกับ DynEd International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเวลา 10.00  น. วันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไดเน็ด (DynEd International ,Inc.) ผู้ผลิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดีย จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr.Ciaran Lally  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไดเน็ด เอเชียแปซิฟิก และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  ของทางไดเน็ด เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยการนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ร่วมกันกับการสอนของอาจารย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพูดและด้านการฟังให้กับนักศึกษา ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต  ทั้งนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาส นำ Mr.Ciaran Lally  เยี่ยมชมห้องเรียนสำหรับหลักสูตรของทางไดเน็ดอีกด้วย