Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
DynEd Courses
Core Features

“การเรียนภาษาอังกฤษโฉมใหม่”
Ian Adam กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ล้ำสมัยด้วยหน้าจอนำเข้าสู่บทเรียนโฉมใหม่

การรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของ DynEd

DynEd สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แอพพลิเคชั่นเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป DynEd Plus

แอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูล MyDynEd